ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, magisterskim lub licencjackim, dla pracowników oświaty.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

W trakcie studiów słuchacze zdobywają aktualną wiedzę oraz poznają zasady praktycznego postępowania w zakresie zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE POWINIEN ZOSTAĆ PRZYGOTOWANY DO:

    - kierowania szkołą/placówką oświatową,
    - sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole/ placówce oświatowej,
    - efektywnego kierowania zmianą w edukacji,
    - stosowania systemów jakości w organizacji pracy szkoły,
    - rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce oświatowej,
    - programowania pracy szkoły,
    - kierowania rozwojem szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
    - organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej  w szkole,
    - prowadzenia gospodarki budżetowej w szkole.

 
ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

    - złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 
PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

    - kierowanie i administrowanie placówka oświatową
    - zrządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
    - kierowanie zmianą
    - placówka w środowisku lokalnym
    - psychologiczne aspekty zarządzania

 
CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 380 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 30 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej)