OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnej pracy terapeutycznej z dziećmi, wykorzystując proces i relacje w grupie rówieśniczej.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

Zdobędzie umiejętności pozwalające pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności wynikających z toksycznych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, przyswoi i pogłębi wiedzę pozwalającą zrozumieć przyczyny i utrzymywania się zaburzeń w życiu społecznym dzieci i młodzieży, przyswoi wiedzę dającą możliwość diagnozowania stopnia uzależnienia i umiejętności pomagania młodym osobom, którzy są na granicy uzależnienia.

 
ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

    - złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 
PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

    - trening Zastępowania Agresji
    - praca socjoterapeuty z grupą dziecięcą i młodzieżową
    - metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego
    - komunikacja interpersonalna w opiece, wychowaniu i terapii pedagogicznej


CZAS TRWANIA STUDIÓW:

III semestry, 470 godzin ( 350 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 120 godz. praktyka w wybranej placówce)