ADRESACI:

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 
CEL:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela. Studenci tych studiów podyplomowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki w powiązaniu zajęć teoretycznych z praktyką pedagogiczną.

 
ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

    - złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 
PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

    - podstawy edukacji
    - metodyka nauczania
    - dydaktyka ogólna
    - praktyka pedagogiczna


CZAS TRWANIA STUDIÓW:

500 godz.  (350 godz. zajęć dydaktycznych, 150 godz. praktyki pedagogicznej w wybranej placówce oświatowej)