ADRESACI:

Studia podyplomowe Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do pracy w roli opiekuna dziecięcego.

CEL:

Wspieranie Słuchaczy w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji  w zakresie:

    - sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
    - znajomości funkcjonowania żłobka lub klubu malucha i zakresu odpowiedzialności opiekuna;
    - opieki nad dzieckiem, w tym wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
    - planowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych zabaw rozwijających z dziećmi w wieku do lat 3;
    - sprawnego komunikowania się z osobami zaangażowanymi w proces wychowania dziecka, w szczególności z rodzicami i instytucjami wspierającymi jego ogólnie pojęty rozwój;
    - radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych i osobistych;
    - rozwiązywania problemów rówieśniczych dzieci oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych związanych z wykonywanym zawodem.

 
Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na nowym, wprowadzonym ustawą stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, mającym spełniać istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem do 3 roku życia.

Specyfiką pracy opiekuna będzie  sprawowanie opieki nad dzieckiem w warunkach zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku opieki pielęgnacyjnej, organizowanie edukacji przez zabawę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, uwzględniających poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka.

 
ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zadania egzaminu końcowego, zgodnie ze wzorem ministerialnym.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE

    - złożenie podania o przyjęcie na studia (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

    - diagnoza potrzeb rozwojowych dziecka
    - Koordynowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka
    - planowanie i dokumentowanie rozwój
    - kompetencje i umiejętności personalne opiekuna


CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godz. ( w tym 80 godz. praktyk realizowanych w żłobku lub klubie dziecięcym)