ADRESACI:

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

 
OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Studia podyplomowe umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pracy mediatora, przygotowują merytoryczne do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach rodzinnych, sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych.


ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

    - zdobywa umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz inne praktyczne umiejętności skutecznej interwencji w konflikt
    - odbywa trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii, pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie.
    - zdobywa umiejętność aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów
    - zdobywa kompleksową wiedzę na temat samego konfliktu i metod jego rozwiązywania

 

Ukończenie studiów podyplomowych w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych.

 
ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

    - złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

    Mediacje rówieśnicze i szkolne
    Mediacje karne i karne dla nieletnich
    Negocjacje kryzysowe
    Mediacje cywilne
    Mediacje rodzinne w praktyce
    Praktyczne aspekty mediacji
    Umiejętności komunikacyjne pomocne w pracy mediatora
    Umiejętności negocjacyjne stron konfliktu
    Warsztat pracy mediatora

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry,  250 godzin ( w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym).
-