ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 
OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz osób dorosłych poszukujących pracy i bezrobotnych  . Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia zajęć  etyki, psychologii, pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

    - Poznaje podstawy teoretyczne istoty poradnictwa zawodowego;
    - Udoskonala umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
    - Poznaje charakterystykę zawodów; problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
    - Kształtuje indywidualne umiejętności doradcze;
    - Nabywa umiejętności pracy w grupie;
    - Poznaje zasady rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
    - Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa  zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

 
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

    - złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

    - warsztat pracy doradcy zawodowego
    - planowanie kariery zawodowej