ADRESACI:

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem.

 

OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchacza kompetencji coacha oraz praktyczne przygotowanie do prowadzenia profesjonalnego procesu coachingowego.

 

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:

    - posiada rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w różnego typu organizacjach
    - potrafić rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do   potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów
    - zna narzędzia wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce
    - rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju

 
ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

    - złożenie podania o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
    - złożenie kwestionariusza osobowego (do pobrania)
    - złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ( potwierdzona za zgodność z oryginałem)
    - złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE 4 MODUŁY ZAJĘĆ:

Moduł 1: Wprowadzenie do coachingu

Moduł  2: Kompetencje coacha

Moduł 3: Praca z klientem – narzędzia coachingu

Moduł 4: Prowadzenie sesji coachingowych

 
CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 350 godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym